naglowek.jpg9375b293103909d126de5d2053103a18
dabrwa-logo.png2b124775534dbe6c29f3945545bd7f05
dabrowa-header-bottom.png07dc09319dd17daa5df56c9ec3450ca6
grafikaborder
Podatki i opłaty lokalne
31/12/2009
Anna Zubko
 
 
 
 

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi Ustawodawca w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz w opłacie od posiadania psów co rok określa wysokość stawek maksymalnych, do których gminy mogą podnosić podatki. Uchwalone w Dąbrowie Górniczej podatki i opłaty są znacznie niższe niż te, które dopuszcza obowiązujące prawo.

Warto zaznaczyć, iż w roku 2014 nadal będą obowiązywały preferencyjne podatki od budynków gospodarczych oraz gruntów pozostałych.

 

W roku 2014 na terenie Dąbrowy Górniczej obowiązują następujące podatki i opłaty lokalne:

 

  • Podatek od nieruchomości

Szczegółowe zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku normuje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity opubl.: Dziennik Ustaw z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami).

 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki obowiązujące w roku 2014 określono Uchwała Nr XXXII/610/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 6 listopada 2013r., którą opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także zamieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej)

zobacz uchwałę

 

  • Podatek rolny

Szczegółowe zasady opodatkowania podatkiem rolnym oraz zwolnienia od tego podatku reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity opubl.: Dziennik Ustaw z 2006 roku Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami).

 

Wysokość podatku rolnego ustala się na podstawie średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena skupu ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"

 

  • Podatek leśny

Szczegółowe zasady opodatkowania podatkiem leśnym oraz zwolnienia od tego podatku reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( opubl.: Dziennik Ustaw z 2002 roku Nr 200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami).

Wysokość podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna, ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

 

  • Podatek od środków transportowych

Szczegółowe zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity opubl.: Dziennik Ustaw z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami). Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy w drodze uchwały.

Obowiązujące w 2014 roku stawki określono uchwałą XXXII/611/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 6 listopada 2013 r., którą opublikowano w dzinniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także zamieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego.

zobacz szczegóły

 

  • Opłata od posiadania psa


W 2014 roku opłata za posiadanie psa nie obowiązuje.

 

  • Opłaty targowe

Kwestię opłat targowych reguluje Uchwała Rady Miejskiej LVI/1070/06 z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie: zmiany uchwały RM z 10.12.2003r nr XVIII/361/2003 – dostępna w BIP

 

zobacz szczegóły


  • Opłata adiacencka

Na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 8), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

Dla nieruchomości leżących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, których wartość wzrosła w następstwie podziału nieruchomości na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 5% różnicy wartości nieruchomości przed podziałem, a wartością jaką nieruchomość ma po podziale /Uchwała Nr XLII/772/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 września 2009 roku w sprawie: zmiany treści Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXVII/427/08 z dnia 28 maja 2008r./


  • Nowe taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

 

Z podatkiem VAT cena wody wynosić będzie 6,83 zł, ścieków 7,93 zł.  Po dopłatach gminy wynoszących 0,81 zł do każdego metra sześciennego wody i ścieków razem (dopłaty - woda (0,27 zł z VAT 8%), ścieki 0,54 z VAT 8%), każdy z mieszkańców miasta za jeden metr sześcienny wody i ścieków zapłaci 13,95 zł. 

Powyższe stawki obowiązywać będą do 31 grudnia 2014 r.

zobacz szczegóły

 


****

Opłaty lokalne - uchwały Rady Miejskiej - wszystkie pozycje

 

***

Uwaga!

Osoby zainteresowane dokładniejszymi informacjami w sprawach podatków lokalnych -  odsyłamy do strony internetowej www.sekap.pl , gdzie w zakładce „Urzędy” można odszukać karty usług Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
pogoria3_kamera_OK_300px.jpgdd0f3d7f5e61699ba2e72100637822e8
walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F