www.idabrowa.pl

aktualnosci

naglowek.jpg85e1de859095fc020833c55dfa07a9ef
dabrwa-logo.png36faf981a16c11b1cb0839ad4108e472
dabrowa-header-bottom.png6c97617ffeef0c075f487ca3a29a30fe
Aktualności Portal Mapa Informator Wydarzenia Historia Panoramy Mapa strony E-publikacje Galerie Multimedia Ogłoszenia Inwestycje
grafikaborder
Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul.: Bocznej, Aleja za Remizą, Puszkina, Rudnej.
20/03/2017
awajda
1049
 
 
 
 

 

 

Prezydent  Miasta  Dąbrowy Górniczej  ogłasza, że w dniu  18.05.2017 r.   w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędą się niżej wymienione przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza:

 

* godz. 1000  -    t r z e c i    przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Bocznej, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1D/00038607/5, ozn. nr geod. 4588 o pow. 1906 m2 (k.m. 22, obręb Strzemieszyce Wielkie).

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 02.09.2016 r. a drugi 22.12.2016 r.

Cena wywoławcza nieruchomości:  136.930,00 zł.

Wadium:  13.693,00 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).

Nieruchomość o regularnym kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta (szerokość ok. 20 m, długość ok. 90 m), nieogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą, krzaczastą i pojedynczymi drzewami. Na działce, w obniżeniu terenu, znajduje się dziki staw (o średnicy ok. 8 – 10 m) porośnięty roślinnością wodną. Poza granicami działki w rejonie południowo – zachodniego narożnika znajduje się hydrant przeciwpożarowy, a w pobliżu nieruchomości przebiega podstawowa infrastruktura techniczna.

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny”, zatwierdzony Uchwałą nr XLIV/801/09 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 2 grudnia 2009r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 15 z 2 lutego 2010 r., poz. 243. Zgodnie z jego ustaleniami działka znajduje się w terenie ozn. symb.:

10UM – tereny przeznaczone pod nieuciążliwą zabudowę usługową i zabudowę mieszkaniową.

Południowo - wschodni narożnik nieruchomości objęty jest strefą techniczną od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich i średnich napięć.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

 

* godz. 1030  -     t r z e c i    przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Aleja Za Remizą, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1D/00034806/2, ozn. nr geod. 5633/3 o pow. 1046 m2 (k.m. 22, obręb Strzemieszyce Wielkie).

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 02.09.2016 r. a drugi 22.12.2016 r.

Cena wywoławcza nieruchomości:  102.010,00 zł.

Wadium:  10.201,00 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).

Nieruchomość o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, teren płaski, okresowo podmokły, porośnięty roślinnością trawiastą. Wzdłuż jej zachodniej granicy przebiega ziemny rów odwadniający drogę. Poza granicami działki w rejonie północno - zachodniego narożnika znajduje się hydrant przeciwpożarowy. W pobliżu nieruchomości przebiega podstawowa infrastruktura techniczna.

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny”, zatwierdzony Uchwałą nr XLIV/801/09 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 2 grudnia 2009r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 15 z 2 lutego 2010 r., poz. 243. Zgodnie z jego ustaleniami działka znajduje się w terenie ozn. symb.:

46MN1 – tereny o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

 

* godz. 1100  -    t r z e c i       przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Puszkina, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1D/00027013/4, ozn. nr geod.: 949/6 (k.m. 6, obręb Strzemieszyce Wielkie) o pow. 691 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/6  w nieruchomości ozn. nr geod. 949/10 (k.m. 6, obręb Strzemieszyce Wielkie) o pow. 464 m2 stanowiącej drogę wewnętrzną, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW KA1D/00049515/3.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 02.09.2016 r. a drugi 22.12.2016 r.

Cena wywoławcza wynosi:                                                63.330,00 zł

w tym:   cena nieruchomości                58.590,00 zł

 cena udziału (w drodze)         4.740,00 zł

Wadium:        6.333,00 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).

Nieruchomość ozn. nr geod.: 949/6 (k.m. 6, obręb Strzemieszyce Wielkie) ma kształt zbliżony do trapezu, jest nieogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą, krzaczastą i drzewami, teren płaski.

Podstawowa infrastruktura techniczna (tj. wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa) znajduje się na działce ozn. nr 949/10 (k.m. 6). Przebieg w/w infrastruktury technicznej odzwierciedlony jest na istniejących mapach w zasobie. Dysponentom poszczególnych sieci przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu do tych sieci w razie wystąpienia awarii lub prowadzonych prac remontowych. Przez nieruchomość ozn. nr 949/10 (k.m. 6) przebiega nieczynny wodociąg ø 400 wyłączony z eksploatacji. W przypadku kolizji zamierzeń inwestycyjnych z nieczynnym wodociągiem istnieje możliwość demontażu jego fragmentu.

Nieruchomości położone przy ul. Puszkina ozn. nr 949/6 i 949/10 (k.m. 6, obręb Strzemieszyce Wielkie) znajdują się na terenie, dla którego obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie ulic: Puszkina – Magazynowej – Strzemieszyckiej – Katowickiej” zatwierdzony Uchwałą nr XLVIII/906/05 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 28 października 2005r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 139 z 30 listopada 2005 r., poz. 3483.

Zgodnie z jego ustaleniami w/w działki znajdują się w terenie ozn. symb.:

10MN – tereny o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

 

* godz. 1130  -   c z w a r t y     przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Rudnej, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1D/00040302/4, ozn. nr geod. 5563 o pow. 613 m2 (k.m. 24, obręb Strzemieszyce Wielkie).

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 14.07.2016 r., drugi 02.09.2016 r. a trzeci 22.12.2016 r.

Cena wywoławcza nieruchomości:                        61.400,00 zł.

Wadium:  6.140,00 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).

Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, porośnięty roślinnością krzaczastą i pojedynczymi drzewami. W pobliżu przedmiotowej nieruchomości znajduje się podstawowa infrastruktura techniczna.

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w Strzemieszycach – rejon osiedli Rudna – Przełajka”, zatwierdzony Uchwałą nr LI/981/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2006 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 27 z 10 marca 2006 r., poz. 829. Zgodnie z jego ustaleniami działka znajduje się w terenie ozn. symb.:

3MN – tereny o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

 

Gmina Dąbrowa Górnicza nie ponosi odpowiedzialności za sieci przebiegające przez nieruchomości będące przedmiotem przetargów, a nieujawnione na istniejących mapach geodezyjnych i dokumentach.

 

Warunkiem uczestnictwa w poszczególnych przetargach jest wniesienie określonych w niniejszym ogłoszeniu kwot   w a d i u m    w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej nr 57 1560 0013 2002 3620 7000 0049  w Getin Noble Bank S.A. O/Będzin, w terminie   do dnia   11.05.2017 r.      /za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego/.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Sprzedający powiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości będzie płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, nie później niż 3 dni przed terminem zawarcia umowy notarialnej. Za dochowanie terminu wpłaty uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia i ponosi z tego tytułu prawną odpowiedzialność.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a podmioty prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo - aktualny wypis ze stosownego rejestru.

Przed otwarciem przetargu:

1. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż zapoznał się z:

 

  • treścią pełnego ogłoszenia o przetargu, warunkami przetargu oraz, że jest mu znany stan prawny i fizyczny nieruchomości, i z tego tytułu, oraz z tytułu ewentualnych wszelkich wad – nie wnosi żadnych zastrzeżeń i nie będzie w przyszłości zgłaszać roszczeń do sprzedającego,

 

  • treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

2. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium.

3. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

4. Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, zobowiązana będzie złożyć oświadczenie:

  • co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego
  • określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, wymaganych do uczestnictwa w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona, w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

5. Przedstawiciele osób prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 §1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny, zobowiązani będą złożyć odpowiedni dokument, upoważniający ich do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/, wymaganych do uczestnictwa w przetargu.

 

W przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu.

 

Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, II piętro, pokój nr 230 – tel. 32 295 68 33.

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
atmopolis gif 300x300.gif20fdd0b61208ac3010cd3b1d8d3c7748
kamerka online.jpgc740468a81767851991f4654b0f0bdd7
info.png673cc71bba745c4b39250710e54b645a
stacja.jpgdfa0583f376c47d15b555c24310ae5f2
Logo SKUP.jpg285e631cb1c509a43b9b22da2a96e4cd
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK